For All Inquiries Call Us At: (480) 219-8095

4x6 Handmade Rugs

Kazak - Item BG228
Kazak - Item BG227
Geometric - Item BG265
Kilim - Item BG258
Modern - Item BG289
Tribal - Item BG288
Geometric - Item BG287
Geometric - Item BG286
Kazak - Item BG285
Red - Item BG284
Kazak - Item BG283
Red - Item BG282
SOLD OUT
Tribal - Item BG281 (Sold)
Kazak - Item BG280
Kazak - Item BG279
Kazak - Item BG278
Red - Item BG277
Tribal - Item BG276
Red - Item BG275
Kazak - Item BG274
Kazak - Item BG273
Floral - Item BG272
Floral - Item BG270
Tribal - Item BG271
Floral - Item BG269
Red - Item BG268
Modern - Item BG266